Družbena odgovornost

Družbeno odgovorno ravnanje leži v osnovi dolgoročne strategije trajnostnega razvoja Skupine SIJ. Zavedamo se odgovornosti, ki jo nosimo kot gospodarski subjekt, ki v Sloveniji in tujini zaposluje približno 3.800 ljudi in ima izjemno razvejano mrežo poslovnih partnerjev in drugih deležnikov. Skupina SIJ ima viden položaj v Sloveniji, predvsem pa v lokalnih skupnostih, kjer imamo svoje proizvodne obrate. Za ljudi, ki tam delajo in živijo, imamo pomembno vlogo.

Zavedamo se, da so zaposleni temelj za rast in razvoj skupine, prav tako so odtisi našega delovanja vidni pri razvoju naših sodelavcev. Skrbno izbiramo nove sodelavce in spoštujemo zakonske predpise v vseh državah, kjer poslujemo. Zaposlenim zagotavljamo enake možnosti zaposlitve in napredovanja ne glede na spol in druge okoliščine ter gradimo partnerstvo z lokalnim družbenim okoljem, od koder prihajajo naši sodelavci.

Zaradi višje povprečne starosti zaposlenih, delovne intenzivnosti industrije, v kateri delujemo, ter obvladovanja bolniških odsotnosti in delovnih nezgod posebno pozornost posvečamo ukrepom za varovanje zdravja in varnost pri delu ter še posebno za promocijo zdravega življenjskega sloga.  

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Pri zagotavljanju znanj in kompetenc so naša prednostna področja menedžment, metalurgija, vzdrževanje, mehanska obdelava, vodenje projektov, kakovost in izboljšanje delovnih procesov.

Za povečevanje produktivnosti dobro vodenih ekip v proizvodnem okolju izvajamo Šolo vodenja SIJ. Polletno izobraževanje z osmimi vsebinskimi moduli je v letu 2021 opravilo več kot sto delovodij in izmenovodij Skupine SIJ. Direktorji in vodje ključnih oddelkov v družbah Skupine SIJ so od septembra 2021 vključeni v program Executive Development, ki bo v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani trajal do konca leta 2022. Program je namenjen izpopolnjevanju vodstvenih in poslovnih kompetenc ter doseganju boljših sinergij v Skupini SIJ.

Zaposlene spodbujamo k izobraževanju ob delu in ga na podlagi internih razpisov tudi sofinanciramo.

ZAGOTAVLJENJE ENAKIH MOŽNOSTI

Zaposlenim zagotavljamo enake možnosti ne glede na spol in druge okoliščine. Delovna mesta ustvarjamo tudi za invalide in posameznike s posebnimi potrebami. V vseh družbah Skupine SIJ skrbimo za ustrezno prezaposlitev sodelavcev s spremenjeno ali zmanjšano delovno zmožnostjo.

Invalidom omogočamo dolgoročno zaposlitev v družbah SIJ SUZ in SIJ ZIP CENTER, ki sta v celoti integrirani v korporativno upravljanje Skupine SIJ. Družba SIJ ZIP CENTER kot koncesionar ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvaja zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo ter program socialne vključenosti.

Sestavni del družbe je Center za rehabilitacijo invalidov Koroške. V program socialne vključenosti je stalno vključenih 18 uporabnikov, pri zaposlitveni in poklicni rehabilitaciji pa center obravnava v povprečju 30 uporabnikov na mesec. V letu 2021 je bila koncesija podaljšana za obdobje do konca leta 2027.

PARTNERSKI ODNOS Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

S sponzorstvi in donacijami podpiramo in omogočamo boljše delovanje in razvoj organizacij, društev in zavodov na področjih športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih aktivnosti v lokalnih skupnostih in tudi širše v družbi.

Sponzorski oziroma donatorski odnos razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemen napredek za sponzorja ali donatorja, prejemnika in širšo družbo. Prizadevamo si za transparentnost, zato sponzorska sredstva podeljujemo skladno z enotnimi smernicami Skupine SIJ. Namenjamo jih za šport, kulturo, znanstveno-razvojne projekte, izobraževanje, humanitarne aktivnosti idr.

Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo sledimo trojnemu namenu:

  • krepitvi blagovne znamke Skupine SIJ,
  • krepitvi podobe jekla kot vsestranskega materiala na vseh področjih človekovega delovanja (npr. jeklo kot material v športu, kulturi …) in
  • podpori širši družbi in lokalnim okoljem.

Podpiramo razvoj lokalne in širše skupnosti. Poglobljeno sodelujemo predvsem z dvema lokalnima skupnostma, in sicer z Ravnami na Koroškem in Jesenicami, v katerih smo steber zaposlovanja ter tesno povezani s sodelavci in njihovimi družinami.

Člani Športnega društva SIJ z dobrodelno akcijo Delamo korake za male junake vsako leto zbirajo sredstva za otroke in mladino v lokalnih okoljih.

Zaposleni v akciji Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo vsako leto del svojega časa podarijo za opravljanje družbeno koristnega dela in krepitvi jeklenih vezi z lokalnimi skupnostmi.

LOKALNE SPODBUDE ŠPORTU

Na lokalni ravni Skupina SIJ omogoča programe športa, v katere so vključeni tudi naši zaposleni in njihovi družinski člani. Sponzorska sredstva namenjamo šestim športnim klubom: hokejskemu in nogometnemu klubu na Jesenicah ter odbojkarskemu, nogometnemu, plavalnemu in smučarskemu klubu na Ravnah na Koroškem.

V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije po vsej državi vzpostavljamo inovativno športno infrastrukturo za kakovostno preživljanje prostega časa. 17 jeklenim poligonom, ki smo jih v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije podarili lokalnim skupnostim, so se v letu 2021 pridružili še trajnostni grbinasti poligoni iz žlindre. Prvi tovrstni poligon smo postavili v Kranju.

OHRANJANJE KULTURNE IN TEHNIŠKE DEDIŠČINE

Za dolgoletno podporo organizacijam in projektom za ohranjanje kulturne in tehniške dediščine so vodstva Skupine SIJ in družb SIJ Metal Ravne in SIJ Acroni septembra 2021 prejela častno Valvasorjevo priznanje za leto 2020.

Podeljevalci so s priznanjem počastili posebne zasluge Skupine SIJ pri ohranjanju in promociji železarske in jeklarske dediščine na Ravnah na Koroškem in na Jesenicah. Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome so najvišja odličja za muzejsko delo v Sloveniji. Med drugim smo sodelovali pri obeležitvi 150-letnice začetka industrijske proizvodnje jekla na Slovenskem in 400-letnici jeklarstva v Mežiški dolini.