VODILNI SVETOVNI JEKLARJI IN SKUPINA SIJ POTRDILI ZAVEZANOST K TRAJNOSTNEMU RAZVOJU

Ljubljana, petek, 23. november 2018 – 71 jeklarskih družb globalnega pomena, med njimi tudi Skupina SIJ, je pri Svetovnem združenju jeklarjev podpisalo Listino trajnostnega razvoja. S tem so potrdili zavezo za delovanje po sedmih načelih trajnostnega razvoja jeklarske industrije, ki so usklajena s 17 splošnimi cilji Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju.

Jeklarstvo je ena izmed strateško najbolj pomembnih proizvodnih panog na svetu, saj neposredno vpliva na gospodarski, družbeni in okoljski svetovni razvoj. V Skupini SIJ se močno zavedajo, da jeklarska industrija s svojo konkurenčnostjo in trajno naravnanostjo neposredno in močno učinkuje tudi na razvoj regij oziroma lokalnih skupnosti, v kateri delajo in živijo: »Trajnostne poslovne prakse so nepogrešljivi del vsakodnevnih aktivnosti Skupine SIJ za doseganja poslovne odličnosti, odgovornosti do zaposlenih, do družbenega okolja in skrbi za okolje, s katerimi izpolnjujemo in presegamo zahteve in pričakovanja naših deležnikov,« je s podpisom Listine trajnostnega razvoja v okviru Svetovnega združenja jeklarjev trdno zavezo Skupine SIJ trajnostnemu jeklarstvu izpostavil predsednik uprave Andrey Zubitskiy.

Poleg Skupine SIJ se je s podpisom Listine trajnostnega razvoja k delovanju po sedmih trajnostnih načelih jeklarske industrije zavezalo še 70 drugih jeklarskih družb z vsega sveta. S podpisom so se družbe zavezale k izboljševanju varnosti in zdravju pri delu, k spoštovanju in sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, v katerih delujejo jeklarske družbe. Podpisnice bodo tesno sodelovale s svojimi najpomembnejšimi deležniki in za njih ustvarjale vrednost, kar pomeni tudi dolgoročno uspešno poslovanje. Svojo proizvodnjo in proizvode bodo razvijale tako, da bodo zmanjševale svoj vpliv na okolje in ga varovale. Poslovale bodo transparentno, svojo trajnostno naravnanost pa širile skozi celotno svojo prodajno in nabavno verigo.

»Skupina SIJ izkazuje svojo trajnostno naravnanost skozi vertikalno integracijo in delovanjem po načelih krožnega gospodarstva ter z zniževanjem porabe naravnih virov. Iz stranskih proizvodov, ki nastajajo pri proizvodnji jekla, ustvarjamo nove proizvode, odvečno toploto, ki prav tako nastaja pri proizvodnji jekla, pa oddajamo v omrežje daljinskega ogrevanja, za ogrevanje mesta na Ravnah na Koroškem. Ob vsem tem skrbimo za zagotavljanje varnih pogojev dela za zaposlene«, je nekaj dobrih praks nanizal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ in dodal: »Posebno skrb namenjamo tudi družbenemu okolju, predvsem na Ravnah na Koroškem in na Jesenicah, kjer imamo svoje proizvodne obrate. Lokalnemu okolju, ki omogoča naše delovanje vračamo tudi s sponzoriranjem profesionalnega in rekreativnega športa v okviru projekta »Jeklena volja« ter z drugimi družbeno koristnimi aktivnostmi, kot je dan sodelovanja z lokalno skupnostjo. Ker smo člani Svetovnega združenja jeklarjev smo zavezani k uresničevanju vizije jekla kot ključnega trajnostnega materiala, Skupina SIJ skupnosti po vsej Sloveniji opremlja s športnimi poligoni za vadbo na prostem izdelanimi iz jekla, s čimer širimo zavedanje o prisotnosti jekla kot trajnostnega, vsestransko uporabnega materiala.« Skupina SIJ o vseh aktivnostih na področju trajnostnega razvoja sicer transparentno poroča v letnem poročilu.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.600 zaposlenih v Sloveniji in tujini.
Po nerevidiranih podatkih poslovanja sta metalurška dejavnost in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) v prvem polletju leta 2018 skupaj ustvarili 557,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni devetodstotno rast glede na prvo polletje leta 2017. Obe dejavnosti skupaj sta ohranili tudi dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 57,4 milijona evrov in je stabilen ter približno na enaki ravni kot v prvem polletju leta 2017. Skupni čisti dobiček v prvi polovici leta je bil 13,6 milijona evrov.


Dodatne informacije:
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si