SKUPINA SIJ ‒ PRILOŽNOST ZA TRAJNOSTNO USMERJENE VLAGATELJE

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 6. september 2023 – Skupina SIJ objavila Second Party Opinion[1], neodvisno mnenje, ki ga je izdal ISS Corporate Solutions (v nadaljevanju ISS), Trajnostni finančni okvir in polletne rezultate poslovanja 2023.

V Skupini SIJ nadaljujejo odločne korake na področju trajnostnega delovanja. Ob tem zaznavajo številne priložnosti za sodelovanje z novimi kupci in vlagatelji, ki razumejo pozitivne finančne učinke trajnostnega delovanja jeklarske industrije.

Skupina SIJ je danes objavila Second Party Opinion, mnenje neodvisne organizacije ISS. Izvedena je bila primerjalna analiza, v kateri so trajnostne cilje Skupine SIJ primerjali s cilji 31 konkurentov, ki proizvajajo jeklo in grodelj. Za dva ključna trajnostna cilja Skupine SIJ, skladna s Strategijo trajnostnega razvoja do leta 2030 in Načrtom razogljičenja Skupine SIJ 2020‒2030‒2050, je ISS podal mnenje, da sta ambiciozna, a uresničljiva.

Skupina SIJ se uvršča med pet družb z natančno opredeljenim ciljem zmanjšanja lastnih emisij (obseg 1): v primerjavi z letom 2020 bodo specifične emisije Skupine SIJ, ki je z jeklarnama SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne največji proizvajalec jekla v Sloveniji, do leta 2030 manjše za 51 odstotkov. Skupina SIJ je sicer z vzpostavitvijo tehnologije recikliranja, po kateri se v Evropi proizvede le 40 odstotkov jekla, že pred več kot tremi desetletji dosegla ravni lastnih izpustov ogljikovega dioksida, ki so danes merilo uspešnosti v jeklarski industriji.

Na področju varnosti in zdravja pri delu si bodo prizadevali, da bo ključnih šest družb Skupine SIJ v Sloveniji izpolnjevalo zahteve standarda za varnost in zdravje pri delu ISO 45001, kar je sicer tudi najvišja prioriteta svetovne jeklarske industrije. ISS navaja, da je Skupina SIJ med štirimi od 31 jeklarskih družb, zajetih v raziskavo, ki javno poročajo o deležu svojega poslovanja, certificiranega po standardu za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja ISO 45001. V širši primerljivi skupini 75 podjetij, v katero so vključena še podjetja s področja kovinskih materialov in predelave, pa Skupina SIJ sodi med 11 primerljivih družb s podobnim deležem certificiranja. Ciljno delovanje, da bi zahtevam standarda ustrezale vse družbe, pa bo Skupino SIJ uvrstilo med prvih pet družb. 

Skupina SIJ je objavila tudi Trajnostni finančni okvir, in sicer kot podlago za prihodnje pristope k financiranju z značilnostmi trajnostnega razvoja. Prilivi od teh finančnih instrumentov bodo prispevali k doseganju poslovnih, okoljskih in družbenih ciljev.

Okvir za trajnostno financiranje je usklajen z Načeli trajnostnih obveznic, ki jih pripravlja Združenje mednarodnih kapitalskih trgov (ICMA), in Načeli trajnostnih posojilnih instrumentov, ki jih pripravlja Združenje posojilnih trgov (LMA).

Za zeleni prehod, s katerim namerava Evropska unija doseči podnebno nevtralnost do leta 2050, je potrebno gospodarstvo, ki bo trajnostno in krožno. Jeklarstvo je s tega zornega kota ena najpomembnejših industrij v Evropi – s povsem poslovnega vidika, zaradi trajnostne proizvodnje jekla, ki je sicer tudi najbolj recikliran material na svetu, kot tudi z vidika uporabe na tistih področjih, ki bodo omogočila zeleni preboj Evrope. Poslovanje Skupine SIJ je že dolgo prepleteno s trajnostjo. Prepričani so, da v okoliščinah prehoda v razogljičeno jeklarstvo lahko dosežejo nove kupce, ki jih zahteve trga in spremembe zakonodaje že danes usmerjajo k uporabi jekel, proizvedenih z okolju prijaznejšimi tehnologijami; takšna jekla v Skupini SIJ proizvajajo že danes. Skupina SIJ je imela v letu 2022 s taksonomijo EU usklajenih in sprejemljivih 77 odstotkov dejavnosti, medtem ko sta imeli jeklarski družbi Skupine SIJ v letu 2022 s taksonomijo EU usklajenih in sprejemljivih več kot 90 odstotkov dejavnosti.

Skupina SIJ je v prvem polletju leta 2023 ustvarila 601,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 17,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Dosegli so 53,7 milijona evrov EBITDA in 8,9-odstotno EBITDA maržo ter ustvarili 14,2 milijona evrov čistega poslovnega izida. Skupina SIJ je v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta ustvarila slabši poslovni rezultat, ki pa je primerljiv s polletjem leta 2021, ko gospodarstva niso zaznamovale posebne poslovne okoliščine. Spomnimo ‒ leta 2022 je Skupina SIJ skladno s svojim poslovnim modelom visoke cene energentov prenašala na kupce. Tako so v preteklem letu ob nižjih proizvedenih količinah v primerjavi z letom 2021 ustvarili višje prihodke od prodaje in izboljšali druge finančne kazalnike ter dosegli najboljše poslovne rezultate doslej. Glede na poslovne okoliščine ti rezultati ne morejo biti neposredno primerljivi z doseženimi v letošnjem prvem polletju.

 

[1] Second Party Opinion je neodvisna analiza okvirja za trajnostno financiranje.

 

---

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno    85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si