Rezultati poslovanja Skupine SIJ v letu 2015 ter predlog o izplačilu dividend

Sporočilo za javnost

Ljubljana, ponedeljek, 18. april 2016 – Rezultati poslovanja Skupine SIJ v letu 2015 ter predlog o izplačilu dividend

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je leta 2015 ustvarila prihodke od prodaje v višini 664,8 milijona evrov, kar je šest odstotkov manj kot leta 2014, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 63,5 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 10,7 milijona evrov. Skupina še naprej ohranja visoko dobičkonosnost poslovanja, saj EBITDA marža znaša še vedno visokih 9,6 odstotka in je občutno – nekaj odstotnih točk – nad povprečjem svetovnega jeklarskega trga. Z letom 2015 je Skupina SIJ vstopila v nov naložbeni in razvojni cikel do leta 2020 ter zato za 19 odstotkov povečala odlive za naložbe, ki znašajo 56,8 milijona evrov.

Poslovno leto so zaznamovale zaostrene zunanje okoliščine, zlasti izjemno nihanje surovinskih trgov, ki je bilo še posebej občutno v drugi polovici leta. Jeseni 2015 so namreč cene niklja, ki predstavljajo eno ključnih referenc za določanje cen jeklarskih izdelkov, dosegle najnižjo raven v zadnjih desetih letih. Poleg tega so na poslovni rezultat občutno vplivali enkratni negativni dogodki, in sicer zamenjava celotnega informacijskega sistema v družbi Acroni in tri večje zaustavitve proizvodnih procesov zaradi tehničnih okvar. V Skupini SIJ ocenjujejo, da negativni vpliv omenjenih enkratnih dogodkov na EBITDA znaša 7,7 milijona evrov. 

Jeklarska panoga je vsekakor pred številnimi izzivi, ki niso zgolj posledica nihanja surovinskih trgov, temveč tudi obsežnih presežkov proizvodnih zmogljivosti v številnih regijah, pa tudi v segmentih standardiziranih proizvodov za masovne trge. Povečuje se izvoz poceni jeklarskih izdelkov s Kitajske in iz Indije, kar v Evropi ustvarja še dodatne pritiske na cenovno konkurenčnost masovnih proizvajalcev, pri čemer je treba poudariti, da gre za masovne trge, na katerih Skupina SIJ praktično ni prisotna. »Medtem sami poslujemo več kot stabilno, naše proizvodne zmogljivosti so maksimalno zasedene, svoje poslovanje pa še naprej širimo. Poslovni rezultati, ki smo jih dosegli v orisanih neugodnih zunanjih okoliščinah, pričajo o globalni konkurenčnosti Skupine SIJ in prožnosti vzpostavljenega poslovnega modela, ki nam omogoča, da se hitro prilagajamo tržnim razmeram. Rezultati tudi nazorno potrjujejo pravilnost zastavljene strategije razvoja do leta 2020, ki daje še večji poudarek nišnim proizvodnim programom z visoko dodano vrednostjo. V teh segmentih bomo še naprej povečevali proizvodne zmogljivosti in se tako pomikali navzgor po verigi dodane vrednosti,« je poslovne rezultate komentiral predsednik uprave SIJ Anton Chernykh.

Skupina SIJ še naprej povečuje delež izvoza v strukturi prihodkov od prodaje, ki je leta 2015 znašal že 87,3 odstotka, največjo rast izvoza pa zopet beleži na trgu ZDA, kamor je izvozila za 62 milijonov evrov izdelkov, kar že presega deset odstotkov celotnega izvoza. Ključna trga še naprej ostajata Nemčija in Italija. 

Igor Malevanov, član uprave za finance in ekonomiko v Skupini SIJ, dodaja: »Enkratni negativni dogodki so močno vplivali na doseženo EBITDA. Če izključimo vpliv enkratnih dogodkov, bi EBITDA Skupine SIJ znašal okoli 71,3 milijona evrov, EBITDA marža pa okoli 10,7 odstotka, kar je ob upoštevanju zunanjih okoliščin povsem primerljivo z rezultati za leto 2014. Prav tako so negativni enkratni dogodki in posledični izpad EBITDA osrednji razlog za zmanjšanje čistega poslovnega izida, ki pa ne odraža realne operativne konkurenčnosti Skupine SIJ, saj le-ta ostaja dobičkonosna tudi v letu 2015, ki je bilo za panogo izjemno težko. Čeprav se je zaradi naložbenih dejavnosti na poslovnem področju jeklarstva neto finančna zadolženost (NFD) rahlo povečala – za deset milijonov evrov oz. štiri odstotke –, je kazalnik NFD/EBITDA znašal 3,6 (brez upoštevanja naložbe v Perutnino Ptuj), kar kaže na finančno trdnost Skupine SIJ in nam omogoča, da nadaljujemo z izvajanjem strategije diverzifikacije virov financiranja.«

Na današnji seji nadzornega sveta SIJ d.d. so nadzorniki potrdili letno poročilo družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ za leto 2015 ter podprli predlog uprave o uporabi bilančnega dobička družbe. Slednji na dan 31. 12. 2015 znaša 34,3 milijona evrov, uprava in nadzorni svet družbe pa skupščini predlagata, da se del bilančnega dobička za leto 2015 v višini 5,8 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend.

---

 Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 23 odvisnih družb v Evropi in ZDA ter okrog 3.400 zaposlenih. Skupina SIJ je leta 2015 zabeležila prihodke v višini 664,8 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 63,5 milijona evrov ter čisti poslovni izid v višini 10,7 milijona evrov. Delež izvoza v strukturi prihodkov od prodaje se je povečal za 1,1 odstotne točke, tj. na 87,3 odstotka, s čimer se Skupina SIJ uvršča med največje slovenske izvoznike.

Pripeti dokument: Letno poročilo 2015

Več informacij:
Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si