ODZIV SKUPINE SIJ NA MEDIJSKO POROČANJE

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 15. junij 2023 – Vodstvo Skupine SIJ v povezavi z zadnjimi medijskimi objavami podaja naslednja pojasnila.

Vodstvo Skupine SIJ ocenjuje, da gre za politično motivirane objave, usmerjene predvsem v glavnega podpredsednika Skupine SIJ in predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Tiborja Šimonko. V imenu največje gospodarske organizacije v Sloveniji kot sogovornik države zagovarja stališča celotnega gospodarstva, del katerega je tudi Skupina SIJ. Tibor Šimonka od prvega dne prevzema mesta predsednika Gospodarske zbornice Slovenije dosledno ločuje obe svoji vlogi, tudi pri podajanju stališč v javnost. Konkretno, GZS je v času energetske krize opozarjala na težave podjetij, na nekonkurenčne pogoje velikih in energetsko intenzivnih podjetij in na cene energentov, ki so v Sloveniji višje kot na konkurenčnih, predvsem tujih trgih. To so dokazljiva dejstva. Vodstvo Skupine SIJ vsebino nekaterih medijskih objav, ki navajajo neuravnotežene in neobjektivne informacije, zato razume predvsem kot opozorila predsedniku gospodarske zbornice, zato podaja naslednja dejstva za razjasnitev vseh okoliščin.

SIJ d.d., matična družba Skupine SIJ, ni bila prejemnica pomoči. Zato so delničarji skladno s predpisi, pogoji izplačila dividend in zakonom o gospodarskih družbah lahko povsem zakonito izglasovali sklep o izplačilu sicer zakonsko določene minimalne višine dividend. Pravilnost izplačila je v izjavi za N1 13. junija 2023 potrdilo tudi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Za sprejem te odločitve je bilo na skupščini konec maja na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta doseženo popolno soglasje oz. je bilo od udeleženih 967.016 delnic SIJR oddanih 100 odstotkov glasov. Sorazmerni del izplačanih dividend kot lastnica prejme tudi država. Dobički odvisnih družb SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne, ki so bili SIJ d.d. izplačani v letu 2022, se nanašajo na dobičke iz poslovanja iz preteklih let in so bili izplačani skladno z zakonodajo.

SDH, manjšinski lastnik Skupine SIJ, je na svoji spletni strani javno objavil pojasnilo o glasovalnih stališčih v primeru energetske pomoči in dividend. Navedli so kriterije, zaradi katerih SDH v letu 2023 ne bi podprl izplačila dividend. Ker družba SIJ d.d. ni ustrezala tem kriterijem, je izplačilo lahko podprl tudi SDH.

V zvezi s poslovanjem v letu 2022 in energetsko krizo vodstvo Skupine SIJ pojasnjuje, da je bilo leto 2022 hkrati zaznamovano tako z visokim povpraševanjem po proizvodih kot tudi z visokimi cenami energentov. Upravljanje je terjalo veliko mero fleksibilnosti proizvodnje, kar je bilo v zahtevni jeklarski industriji mogoče zaradi obsežnih preteklih naložb. Sem je sodil tudi začasni ukrep znižanja obsega proizvodnje, ki so jo bili primorani prilagajati tudi visokim cenam električne energije. Stroški energije so bili lani v primerjavi s preteklim letom kljub temu podvojeni. Če se ne bi prilagajali, bi bili vplivi še večji.

Dobre poslovne rezultate so dosegli tudi zaradi prenašanja višjih vhodnih cen v cene izdelkov za prodajo na svetovnih trgih. Ob tem je Skupina SIJ proizvedla nižje količine kot v letu 2021. Preteklo leto je bilo z vidika okoliščin prej izjema kot pravilo in izjemno kompleksno, zato vodstvo Skupine SIJ naproša, da se v javnosti ne objavljajo posplošene informacije.  

Glede navedb o  visokih plačilih vodstvu skupine in drugih navedb, ki v javnosti želijo ustvariti vtis o siromašenju skupine in njenih družb, navajamo nekaj podatkov iz poslovanja, ki potrjujejo in razvojno-strateško naravnanost lastnikov Skupine SIJ: 

-          NALOŽBE: Današnji večinski lastnik je v Skupino SIJ vstopil leta 2007. Od takrat do vključno leta 2022 je Skupina SIJ za naložbe namenila 880 milijonov evrov (kar skupaj predstavlja 81 odstotkov EBITDA v obdobju 2007–2022), kar kaže na to, da je večinski lastnik razvojno in strateško naravnan.

 -          IZPLAČILO DOBIČKA: V šestnajstih letih, odkar ima Skupina SIJ novega lastnika, je trinajst let poslovala z dobičkom. V tem obdobju je ustvarila 279 milijonov evrov dobička. Za dividende je skupaj namenila 94 milijonov evrov (kar predstavlja devet odstotkov EBITDA v obdobju 2007–2022). Preostalih 185 milijonov evrov dobička je ostalo nerazporejenih in namenjenih razvoju podjetja.

 -          DAVKI: Skupina SIJ je redna plačnica vseh davčnih obveznosti v Republiki Sloveniji. Od leta 2007 je z davki in prispevki v državno blagajno prispevala 283 milijonov evrov.

 -          STABILEN IN ODGOVOREN DELODAJALEC: V Skupini SIJ je zaposlenih 3.800 sodelavcev. Skupina je s skrbnim upravljanjem in ustrezno obravnavo tveganj, finančno krizo leta 2008, zdravstveno krizo, povezano s koronavirusom, in energetsko krizo premostila brez odpuščanja. Ves čas je redno izplačevala plače, lani pa še dodatne finančne stimulacije za zaposlene. Letos je v proizvodnih družbah v Sloveniji dvignila tudi osnovne plače.

 -          S POSLUHOM ZA LOKALNO SKUPNOST IN VLAGANJA V DRUŽBO: Skupina je za podporo lokalnim skupnostim od leta 2007 namenila 7,5 milijona evrov, pri čemer se upoštevajo le sredstva iz naslova sponzorstev in donacij brez ostalih oblik sodelovanja in podpore skupnostim (npr. prostovoljstvo ipd.).

---

 Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

 SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si