Acroni, d.o.o. SIJ

Glavni kemijski laboratorij

Glavni kemijski laboratorij je opremljen s sodobno merilno opremo, ki omogoča analize različnih materialov skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi. Metode za analizo odpadnih vod so akreditirane pri Slovenski akreditaciji.

PREISKAVE ODPADLIH VOD

Parameter
Metoda
vzorčenje SIST ISO 5667-10
temperatura SIST DIN 38404-C4
pH-vrednost SIST ISO 10523
Homogenizacija vzorca SIST DIN – A30
Neraztopljene snovi SIST ISO 11923
Usedljive snovi SIST DIN 38409-H9
Kjeldahlov dušik SIST EN 25663  mod.
Krom - šestvalentni SIST ISO 11083
Železo cel. SIST ISO 6332
Klor prosti SIST EN ISO 7393-2 mod.
Celotni klor SIST EN ISO 7393-2 mod.
Fluorid, klorid, ortofosfat,, nitrat, sulfat SIST EN ISO 10304-2 mod F
Celotni fosfor in orto fosfor SIST EN ISO 6878
Nitritni dušik    SIST EN 26777 SIST EN 26777
KPK DIN 38409 H 41
BPK 5 SIST EN 1899-1 , SIST EN 1899-2
Amonijev dušik SIST ISO 7150 /1
Težkohlapne lipofilne snovi Ekstrakcija – gravimetrija
Električna prevodnost SIST ISO 27888
Kovine (Cr,Ni,Zn,Pb,Mn,Cu,Cd,Al,Sn) ISO 11885


PREISKAVE ODPADKOV

izluževanje odpadkov SIST EN 12457-1-4
Sušina 105 o C Gravimetrija
Žarilna izguba 550  o C Gravimetrija
Razklop odpadkov
pH SIST ISO 10523
Električna prevodnost SIST ISO 7888
Celokupne raztopljene snovi Gravimetrija
Kovine in anioni Standardne metode
za analizo odpadnih vod


ANALIZA JEKEL

Nizko,srednje in visoko legirana jekla,siva litina Kislinski razkroj,razkroj v mikrovalovni pečici
C,S,Si,P,Mn,Cr,Ni,Cu,Co,Al,Ti,Mo LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF,AAS,
Pb,Sn,Mg,Zn.Ce,La,Bi,Zr ICP-OES


ANALIZA ŽLIDER

Bela in črna žlindra Kislinski razkroj,Razklop
z boratno mešanico
CaO,MgO,Al2O3,FeO,Fe2O3, Razklop v mikrovalovni pečici,
Titrimetrija,gravimetrija,SPF,AAS
C, S LECO


OSTALE PREISKAVE

Specifična teža Mod ISO 3675 VISCOMETER
kinematična viskoznost Mod ISO 3104 VISCOMETER
Dinamična viskoznost Mod ISO 3104 VISCOMETER
Indeks viskoznosti ISO 2909 izračun
Vsebnost vode – titracija KF ISO 670
Vsebnost vode – destilacija EN ISO 9029
Nevtralizacijsko število ISO 6618
Število umiljenja ISO 6293 (IP 136)
Določitev kovin v olju AAS, ICP-OES
Pepel 800 °C ISO 6245 (IP4/94)
Dielektrična trdnost IEC 156 elektrom.
Mehanske nečistoče Gravimetrija


KONTROLA SUROVIN

Kontrola surovin Rude,Legure, litine Analizne tehnike
apna CaO,MgO,žaroizguba,vezana voda, reaktivnost Titrimetrija,AAS,ICP-OES,gravimetrija
Jedavec CaF2, SiO2,
CaCO3, Al2O3, Fe2O3
Titrimetrija,AAS,ICP-OES,gravimetrija,piroliza
Boksit SiO2, CaO,MgO,Al2O3, Fe2O3,P Titrimetrija,AAS,ICP-OES,gravimetrija
Legure
Fe NI Ni,Co,Cu Elektroliza,AAS,ICP-OES
Fe Cr C,S,Cr,P,Si LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF
FeSi C,S,P,Si LECO,Titrimetrija,SPF
FeMn C,S,Mn,P,Si LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF
SiMn C,S,Mn,P,Si LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF
FeMo C,S,Mo,P,Si LECO,Titrimetrija,grav.,SPF,ICP-OES
FeTi C,S,Ti,Al,Fe,P LECO,Titrimetrija,ICP-OES,AAS,SPF
Litine
Aluminij Al,Cu,Pb,Zn,Cd,Mn,Fe,,Si,Mg,Tii ICP-OES,AAS,SPF
Cink Zn,Cu,Pb,Al,Cd,Mn,Fe,Si,Mg,Sni ICP-OES,AAS,SPF
Baker Cu,Pb,Zn,Cd,Al,Mn,Fe,Si,Sn,C,S    ICP-OES,AAS,SPF elektroliza
Nikelj Ni,Cu,Pb,Zn,Cd,Mn,Fe,Si,Co,C,Si ICP-OES,AAS,SPF,elektroliza
Kositer Sn,Pb,Zn,Cu,Al,Cd ICP-OES,AAS,SPF,titrimetrija